Liljans vision

Genom spännande projekt erövrar vi tillsammans nya kunskaper på Liljans förskola. Förskolan är fylld av lek och lärande med närvarande pedagoger. Hos oss ska alla barn bli sedda och lika behandlade. Vi vill väcka lusten till ett livslångt lärande samt ge barnen en trygg start i livet i ett nära samarbete med föräldrarna.

Att lära tillsammans med barnen och följa deras intressen ställer krav på oss som är pedagoger men vi vet att det bidrar till lusten för ett livslångt lärande. Inget projekt är för litet eller för stort för oss på Liljan. Genom att låta barnen lära av och med varandra, bygger vi relationer där allas kunskap värderas lika högt.

Lärande handlar även om att ta tillvara på de vardagliga samtalen samt barnens lek och göra dessa till lärotillfällen.

En närvarande pedagog är med barnen, bland barnen eller strax bredvid. En närvarande pedagog vet vad barnen leker, vilka som har vilket material, vilka som behöver stöd, vilka som behöver utmaningar.

Vi arbetar systematiskt med att förbättra vårt pedagogiska förhållningssätt och sättet vi bemöter alla barn på. Den pedagogiska miljön är föränderlig för att kunna anpassas till våra barns behov.

Liljans likabehandlingsplan

Enligt skollagen har vi en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Alla på Liljans förskola skall arbeta för att främja likabehandling i praktiken. Detta innebär att alla barn, har samma värde och ska behandlas som individer på lika villkor, och därigenom känna sig trygga på Liljan. Ingen inom verksamheten får bete sig på ett kränkande sätt gentemot barnen.

Främjande insatser:

Vi gör kontinuerliga observationer i verksamheten där vi skapar oss en bild av hur barnen har det hos oss samt hur verksamheten tillgodoser deras behov. Vi använder oss av olika arbetsmaterial för att ge barnen verktyg för att lära sig att känna igen känslor hos sig själv och andra. Arbetet med känslor och socialt samspel sker i ett nära samarbete med hemmen. Vi arbetar med vad det innebär att vara social i en grupp och att få färdigheter som tillit, turtagning, samspel m.fl.

Genom socialt samspel, teater, kulturupplevelser, utflykter, skapande och böcker lär vi barnen om vår omvärld, att det finns likheter och olikheter och att alla har samma värde.

Vår likabehandlingsplan revideras och utvärderas varje år tillsammans med personal, barn och föräldrar. Allt för att göra vårt arbete med likabehandling levande hos alla inom vår verksamhet.

Intresserad av en plats åt ditt barn?

Intresserad av att arbeta som vikarie hos oss?